فارسی  
 

About Markets Rules & Regulations Beneficiaries Products Warehouses Education

Price Data

Last Update: Wednesday, January 17, 2018
Commodity Type Offer Qty Demand Qty Traded Volume Value (IRR) Closing Price (IRR) Last Trade Change from Last Trade (IRR) Price Limit(±%)
One-day old meat chicken Cash 25 300 25 495,000 19,800 Monday, December 25, 2017
One-day old meat chicken Cash 30 330 30 594,000 19,800 Monday, December 25, 2017
One-day old meat chicken Cash 25 150 25 495,000 19,800 Monday, December 25, 2017
Edible Wheat Cash 1,200 800 800 7,216,000 9,020 Sunday, January 14, 2018 0 0
Edible Wheat Cash 800 1,200 800 7,237,600 9,047 Sunday, January 14, 2018 27 0.3
Edible Wheat Cash 800 400 400 3,608,000 9,020 Sunday, January 14, 2018 0 0
Edible Wheat Cash 1,600 1,200 1,200 10,824,000 9,020 Sunday, January 14, 2018 -466 -4.91
Edible Wheat Cash 2,000 1,200 1,200 10,824,000 9,020 Sunday, January 14, 2018 -344 -3.67
Edible Wheat Cash 1,600 1,200 1,200 10,824,000 9,020 Sunday, January 14, 2018 -584 -6.08
Edible Wheat Cash 1,200 800 800 7,216,000 9,020 Sunday, January 14, 2018 0 0
Edible Wheat Cash 2,000 400 400 3,608,000 9,020 Sunday, January 14, 2018 -44 -0.49
Edible Wheat Cash 3,200 16,000 3,200 30,577,600 9,556 Sunday, January 14, 2018 -366 -3.69
Edible Wheat Cash 800 400 400 3,608,000 9,020 Wednesday, January 10, 2018 200 2.27
Edible Wheat Cash 2,000 1,600 1,600 14,432,000 9,020 Sunday, January 14, 2018 -120 -1.31
Maize (Article 33) Cash 294.696 294.696 294.696 2,711,203.2 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Crude Rapeseed Oil Cash 400 400 400 13,000,000 32,500 Sunday, January 14, 2018
Maize (Article 33) Cash 84.312 84.312 84.312 775,670.4 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 23.726 23.726 23.726 218,279.2 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 51.926 51.926 51.926 477,719.2 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 363.951 363.951 363.951 3,348,349.2 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 134.413 134.413 134.413 1,236,599.6 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 152.048 167.048 152.048 1,338,022.4 8,800 Wednesday, January 10, 2018 -200 -2.22
Maize (Article 33) Cash 25.408 25.408 25.408 241,376 9,500 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 24.084 24.084 24.084 221,572.8 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 185.478 185.478 185.478 1,706,397.6 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 73.587 73.587 73.587 677,000.4 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 52.336 52.336 52.336 481,491.2 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 199.551 199.551 199.551 1,835,869.2 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 193.418 193.418 193.418 1,760,103.8 9,100 Sunday, January 14, 2018 -100 -1.09
Maize (Article 33) Cash 78.914 157.828 78.914 718,275.228 9,102 Sunday, January 14, 2018 -98 -1.07
Maize (Article 33) Cash 531.753 541.753 531.753 4,838,962.3 9,100 Sunday, January 14, 2018 -100 -1.09
Maize (Article 33) Cash 19.159 19.159 19.159 174,346.9 9,100 Sunday, January 14, 2018 -100 -1.09
Maize (Article 33) Cash 49.864 49.864 49.864 453,762.4 9,100 Sunday, January 14, 2018 -100 -1.09
Maize (Article 33) Cash 120.156 120.156 120.156 1,093,419.6 9,100 Sunday, January 14, 2018 -100 -1.09
Maize (Article 33) Cash 131.173 131.173 131.173 1,193,674.3 9,100 Sunday, January 14, 2018 -100 -1.09
Maize (Article 33) Cash 101.736 101.736 101.736 925,797.6 9,100 Sunday, January 14, 2018 -100 -1.09
BITUMEN 6070 - Export Free Cash($) 700 700 700 9,417,485 13,453,550 Monday, September 25, 2017 90 41.86
GRANULATED SULPHUR - Export Free Cash($) 5,000 15,000 0 0 Saturday, January 13, 2018
Maize (Article 33) Cash 133.994 133.994 133.994 1,219,345.4 9,100 Sunday, January 14, 2018 -100 -1.09
Maize (Article 33) Cash 101.85 101.85 101.85 937,020 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 80.794 80.794 80.794 743,304.8 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 309.847 309.847 309.847 2,850,592.4 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 77.121 77.121 77.121 709,513.2 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 372.433 372.433 372.433 3,426,383.6 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 215.729 215.729 215.729 1,984,706.8 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 259.625 259.625 259.625 2,388,550 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 279.679 279.679 279.679 2,573,046.8 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Maize (Article 33) Cash 67.451 67.451 67.451 620,549.2 9,200 Sunday, January 14, 2018 0 0
Edible Wheat Cash 400 400 400 3,608,000 9,020 Wednesday, January 10, 2018
Durum Wheat Cash 1,500 1,000 1,000 9,380,000 9,380 Sunday, January 14, 2018 0 0
Durum Wheat Cash 2,000 1,000 1,000 9,380,000 9,380 Sunday, January 14, 2018 0 0
MELAMINE CRYSTAL Cash 100 40 40 2,356,720 58,918 Wednesday, January 10, 2018 853 1.47
MELAMINE CRYSTAL Cash 150 40 20 1,178,360 58,918 Wednesday, January 10, 2018 853 1.47
MELAMINE CRYSTAL Cash 100 160 100 5,965,060 59,651 Wednesday, January 10, 2018 549 0.93
DEG Cash 616 242 154 5,256,790 34,135 Wednesday, January 10, 2018
GRANULAR UREA Cash 2,000 1,200 1,200 12,236,400 10,197 Wednesday, January 10, 2018 350 3.55
STYRENE MONOMER Cash 4,992 3,360 3,000 166,125,000 55,375 Wednesday, January 10, 2018 2223 4.18
DEG Cash 100 75 75 2,560,125 34,135 Wednesday, January 10, 2018 271 0.8
XYLENE MIX Physical Forward 500 11,160 500 14,347,500 28,695 Wednesday, January 10, 2018 34 0.12
HEAVY AROMATIC Physical Forward 20 180 20 585,160 29,258 Wednesday, January 10, 2018 1183 4.21
BENZENE Cash 3,000 1,200 1,200 47,038,800 39,199 Wednesday, January 10, 2018 811 2.11
VINYL ACETATE MONOMER Physical Forward 660 6,006 660 25,872,000 39,200 Wednesday, January 10, 2018 0 0
ISO BUTANOL Cash 330 2,398 330 11,366,520 34,444 Wednesday, December 27, 2017 3268 10.48
MEG Cash 550 143 143 5,744,453 40,171 Wednesday, January 10, 2018 2043 5.36
DEG Cash 110 253 110 3,845,875 34,963 Wednesday, January 10, 2018 1099 3.25
DI ETHANOL AMINE Physical Forward 220 22 22 1,114,916 50,678 Wednesday, January 10, 2018 734 1.47
2 ETHYL HEXANOL Physical Forward 1,210 2,882 1,210 66,965,030 55,343 Wednesday, January 10, 2018 1075 1.98
VACCUM BOTTOM Cash 14,000 14,000 14,000 149,744,000 10,696 Sunday, January 14, 2018 0 0
BITUMEN 60/70 Cash 3,000 150 150 1,927,500 12,850 Sunday, January 14, 2018
BITUMEN MC250 Cash 2,000 100 100 1,597,700 15,977 Sunday, January 14, 2018
LUMP SULPHUR Cash 5,000 2,320 2,320 7,618,880 3,284 Sunday, November 26, 2017 -816 -19.9
BITUMEN MC250 Cash 200 70 70 1,118,390 15,977 Saturday, November 4, 2017 2720 20.52
BITUMEN 60/70 Cash 300 250 250 3,212,500 12,850 Sunday, January 14, 2018 0 0
BITUMEN MC250 Cash 100 25 25 399,425 15,977 Saturday, January 6, 2018 0 0
VACCUM BOTTOM Cash 3,000 17,600 3,000 34,116,000 11,372 Wednesday, January 10, 2018 336 3.04
BITUMEN MC250 Cash 200 20 20 353,140 17,657 Sunday, January 14, 2018
BITUMEN PG6422 Cash 200 200 200 2,670,000 13,350 Sunday, January 14, 2018
Rebars Basket A3- 12-32 Cash 550 110 110 2,233,000 20,300 Tuesday, January 9, 2018 -200 -0.98
1000 Pound ingot 99.8 Cash 800 600 600 61,477,800 102,463 Sunday, January 14, 2018
Trade Total Value(Thousand Rials): 839,252,633.728  
Last Update:: 18 Jan 2018 17:20:03:447

Thursday, January 18, 2018 17:20

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

No. 351, Taleghani St, Vali Asr St, Tehran, Iran.

 E-Mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS